Algemene voorwaarden 

Artikel 1 – Algemeen

 1. Definities:

  Dutch Food Concepts: Dutch Food Concepts gevestigd aan de Smederij 6 (2211 SM) te Noordwijkerhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54598575.

  Opdrachtgever: De (rechts)persoon tot wie Dutch Food Concepts een aanbieding heeft gericht of met wie Dutch Food Concepts een overeenkomst is aangegaan.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen Opdrachtgever en Dutch Food Concepts, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken
   
 2. Indien niet nadrukkelijk bij enig schriftelijk beding van deze voorwaarden is afgeweken, prevaleren deze voorwaarden boven enige voorwaarden die Opdrachtgever toepasselijk wenst.
   
 3. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op vervolgbestellingen in het geval de voorwaarden van toepassing zijn geweest op een eerdere bestelling.
   
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. De Opdrachtgever en Dutch Food Concepts zullen dan in overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomt, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 
   
 5. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats de vinden naar de geest van deze bepalingen.
   
 6. Indien Dutch Food Concepts niet steeds strike naleving van enige bepaling verlangt, betekent dit niet dat Dutch Food Concepts het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van deze bepalingen te verlangen.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen van Dutch Food Concepts zijn geheel vrijblijvend. Door Dutch Food Concepts uitgebrachte offertes zijn 14 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de offerte. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door Opdrachtgever wordt aanvaard, dan heeft Dutch Food Concepts het recht om het aanbod uiterlijk twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
   
 2. Kennelijke vergissingen of verschrijvingen in de offerte c.q. aanbiedingen binden Dutch Food Concepts op geen enkele wijze. Dutch Food Concepts is steeds bevoegd om dergelijke kennelijke verschrijvingen en vergissingen te herstellen.
   
 3. De bij de offerte opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren. Dutch Food Concepts behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen in geval van wijziging in kostenfactoren die Dutch Food Concepts van invloed op deze prijzen acht.
   
 4. Aanvaarding van een offerte vindt schriftelijk plaats.
   
 5. Wanneer de aanvaarding door Opdrachtgever op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien Dutch Food Concepts uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
   
 6. De in de aanbiedingen, offertes e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten.
   
 7. Aanbiedingen, offertes en/of prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 – Overeenkomsten

 1. Overeenkomsten, ook door tussenpersonen gesloten, binden Dutch Food Concepts eerst wanneer zij schriftelijk door Dutch Food Concepts zijn bevestigd.
   
 2. Later gemaakte afspraken of wijzigingen in de overeenkomst binden Dutch Food Concepts eerst nadat deze schriftelijk zijn bevestigd.
   
 3. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dutch Food Concepts zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
   
 4. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Dutch Food Concepts de opdrachtgever hierover vooraf inlichten. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Dutch Food Concepts daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft. In afwijking van het te dezen bepaalde zal Dutch Food Concepts geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.
   
 5. Dutch Food Concepts is gerechtigd om prijsstijgingen, die zich voordoen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, aan de wederpartij in rekening te brengen, waarbij wordt uitgegaan van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie, dan wel enig daarvoor in de plaats komend indexcijfer. Prijsstijgingen op basis van het hiervoor genoemde indexcijfer, zullen eerst met ingang van 1 januari van enig jaar volgend op het kalenderjaar waarbinnen de betreffende overeenkomst tot stand kwam, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.
   
 6. Dutch Food Concepts is gerechtigd om prijsstijgingen, die zich voordoen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, aan de wederpartij in rekening te brengen, waarbij wordt uitgegaan van de op het moment van uitvoeren geldende reis-, vlucht-, parkeer- en verblijfskosten.
   
 7. Opdrachten tot verzorging van bijeenkomsten in de ruimste zin van het woord (al dan niet met volledige catering) worden, indien de prijs afhankelijk is gesteld van het aantal deelnemers en dit aantal bij de opdracht voorlopig is opgegeven, slechts aanvaard onder de voorwaarde, dat ten minste 5 werkdagen voor het plaatsvinden van het evenement, het juiste aantal deelnemers door de wederpartij aan Dutch Food Concepts is medegedeeld. Dutch Food Concepts is gerechtigd hiervan schriftelijk mededeling te verlangen.
   
 8. Prijzen voor het verzorgen van (al dan niet complete) catering worden berekend aan de hand van het aantal door de wederpartij opgegeven personen. Hiervoor gelden de in artikel 5 neergelegde betalingscondities. Indien bij de opdracht geen voorbehoud voor het aantal deelnemers is gemaakt wordt meerverbruik achteraf op nacalculatiebasis aan de wederpartij in rekening gebracht. Indien de wederpartij niet voldoet aan de verplichting tot opgave van het aantal deelnemers, is Dutch Food Concepts gerechtigd de prijs naar het voorlopig opgegeven aantal deelnemers te berekenen.

Artikel 5 – Levering & uitvoering

 1. Catering wordt uitsluitend verzorgd door Dutch Food Concepts zelf, tenzij expliciet anders is overeengekomen tussen Dutch Food Concepts en opdrachtgever.
   
 2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van voldoende parkeergelegenheid om de desbetreffende opdracht uit te voeren. Indien de opdrachtgever niet over deze mogelijkheid beschikt, komen de gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever. Indien Dutch Food Concepts door het gebrek aan parkeergelegenheid de opdracht niet in goede staat kan uitvoeren, heeft Dutch Food Concepts de mogelijkheid de opdracht te annuleren, tegen de in artikel 8 staande tarieven.
   
 3. Als plaats van levering en uitvoer geldt het adres dat de opdrachtgever aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dutch Food Concepts aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Dutch Food Concepts worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Dutch Food Concepts zijn verstrekt, heeft Dutch Food Concepts het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.
   
 4. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Dutch Food Concepts deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Dutch Food Concepts gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever.
   
 5. Indien opdrachtgever niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is, worden extra gemaakte kosten door Dutch Food Concepts aan opdrachtgever doorberekend. Indien tijdsplanning van Dutch Food Concepts i.v.m. opbouw of afbouw van een evenement afwijken van de vooraf afgesproken planning, kunnen de extra uren o.b.v. nacalculatie worden doorberekend aan de opdrachtgever. Grote, door opdrachtgever veroorzaakte vertragingen kunnen de annulering van (onderdelen van) de afspraken tot gevolg hebben, zonder enig recht op restitutie voor opdrachtgever.
   
 6. Met inachtneming van hetgeen hierover in het vorige lid van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
   
 7. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Dutch Food Concepts het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
   
 8. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Dutch Food Concepts zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Dutch Food Concepts.

Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Dutch Food Concepts kan het herroepingsrecht van de opdrachtgever uitsluiten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Dutch Food Concepts dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door Dutch Food Concepts tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de opdrachtgever;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. die snel kunnen bederven of verouderen;
  5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Dutch Food Concepts geen invloed heeft.

Artikel 7 – Betaling

 1. Bij bestelling van gepersonaliseerde producten betaalt de opdrachtgever bij het ondertekenen van de overeenkomst 100% van de totaalprijs.
   
 2. Overige diensten en producten worden 4 weken voor aanvangsdatum gefactureerd à 100% van de totaalprijs.
   
 3. Indien de opdrachtgever bevestiging minder dan 14 dagen voor aanvang van de uitvoeringsdatum aan Dutch Food Concepts doorgeeft, is Dutch Food Concepts genoodzaakt €50,- euro spoedkosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
   
 4. Indien de opdrachtgever het voor de opdracht benodigde artwork minder dan 14 dagen voor aanvang van de uitvoeringsdatum aan Dutch Food Concepts aanlevert, is Dutch Food Concepts genoodzaakt € 50 euro spoedkosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
   
 5. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Dutch Food Concepts aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
   
 6. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
   
 7. In het geval Opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot het voldoen van een factuur, dan komen alle kosten voor het verkrijgen van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. De buitengerechtelijke incassokosten worden op voorhand vastgesteld op 15% van het factuurbedrag met een minimum van €115,-.
   
 8. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Dutch Food Concepts onmiddellijk opeisbaar zijn.
   
 9. Opdrachtgever is verplicht om op eerste aanvraag van Dutch Food Concepts zekerheid te verstrekken voor de volledige nakoming van de overeenkomst, bij gebreke waarvan al de vorderingen van Dutch Food Concepts direct opeisbaar worden.

Artikel 8 – Annulering door opdrachtgever

 1. Annulering kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail gebeuren, bij voorkeur vooraf gegaan door zo spoedig mogelijke telefonische melding van de annulering.
   
 2. Bij annulering na de definitieve bevestiging is opdrachtgever te allen tijde verplicht 25% van de offerte te betalen, aangevuld met € 25,- administratiekosten.
   
 3. Bij annulering van 2 tot 1 weken voor de afgesproken leveringsdatum is opdrachtgever verplicht 35% van de totaalprijs te betalen.
   
 4. Bij annulering van 7 tot 2 dagen voor de leveringsdatum is opdrachtgever verplicht 50% van de totaalprijs te betalen.
   
 5. Bij annulering binnen 48 uur voorafgaande voor de leveringsdatum is opdrachtgever verplicht 100% van de totaalprijs te betalen.
   
 6. Voor gepersonaliseerde artikelen geldt dat er geen restitutie plaatsvindt na annulering en is opdrachtgever verplicht 100% van de totaalprijs te betalen.
   
 7. Percentages zijn exclusief alle kosten die al gemaakt zijn door de opdrachtnemer. Deze zijn ook voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9 – Garantie & aansprakelijkheid

 1. Voor geleverde zaken met fabrieksgarantie, gelden de door fabriek vastgestelde garantiebepalingen.
   
 2. Voor zover aanwijzingen of gebruiksvoorschriften ter zake van geleverde producten worden aangegeven, verplicht opdrachtgever zich tot het opvolgen hiervan. In elk geval vervallen alle garantiebepalingen indien in strijd gehandeld wordt met de gebruiksvoorschriften c.q. aanwijzingen.
   
 3. Dutch Food Concepts is niet verplicht tot vergoeding van enige direct dan wel indirect geleden schade, op welke dan ook ontstaan ten gevolge van gebreken aan de geleverde producten.
   
 4. Voorts is Dutch Food Concepts niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het niet of niet voldoende opvolgen van de gebruiksvoorschriften of aanwijzingen in art. 5 lid 2, door welke oorzaak of welke behandeling of nalatigheid ook.
   
 5. Dutch Food Concepts is evenmin aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het niet of niet behoorlijk nakomen van enige verplichting uit deze overeenkomst, of ten gevolge van enige handeling of nalatigheid van Dutch Food Concepts haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde (hulp)personen.
   
 6. Onverminderd de gehoudenheid aan de wet is Dutch Food Concepts niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect, die het gevolg is van niet tijdig dan wel ondeugdelijk geleverde zaken of verrichte diensten.
   
 7. Onverminderd hetgeen in art. 9.6, is de aansprakelijkheid van Dutch Food Concepts steeds beperkt tot de netto factuurwaarde van de zaken of verrichte diensten, die ondeugdelijk of niet tijdig geleverd /verricht zijn.
   
 8. Onverminderd hetgeen in art. 9.6 en 9.7 kan er enkel sprake zijn van aansprakelijkheid aan de zijde van Dutch Food Concepts in geval van opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 10 – Overmacht

 1. Dutch Food Concepts heeft het recht een verbintenis op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
   
 2. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.
   
 3. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door Dutch Food Concepts zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.
   
 4. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Dutch Food Concepts gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt.
   
 5. Zo mogelijk biedt Dutch Food Concepts onder dezelfde voorwaarden aan de wederpartij (een) vervangende mogelijkheden aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode.
   
 6. In het geval bedoeld in het vorige lid heeft de Opdrachtgever het recht het door Dutch Food Concepts geboden alternatief te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk 1 week na aanbod aan Dutch Food Concepts kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard.

Artikel 11 – Opschorting en ontbinding

 1. In het geval Opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van een verbintenis heeft Dutch Food Concepts de bevoegdheid zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 12 – Deelannulering

 1. Bij vermindering van het aantal deelnemers/producten groter dan 10% zijn de annuleringsbepalingen van artikel 8 van deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor door opdrachtgever en haar gasten en medewerkers veroorzaakte schade
   
 2. aan eigendommen van Dutch Food Concepts, medewerkers of derden.

Artikel 14 – Klachten

 1. Eventuele klachten over de geleverde diensten, inclusief catering, dienen direct op de avond zelf gemeld te worden. Dutch Food Concepts kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan het totaal bedrag overeengekomen.

Artikel 15 – Privacy

 1. De door opdrachtgever aan Dutch Food Concepts verstrekte persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor interne doeleinden en zullen dus niet verstrekt worden aan derden. Voor meer informatie verwijzen we je door naar onze privacyverklaring https://www.dutchfoodconcepts.nl/over-ons/privacyverklaring.

Artikel 16 – Toepasselijk recht

 1. Op de tussen Dutch Food Concepts en Opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
   
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Dutch Food Concepts is gevestigd, zij het dat Dutch Food Concepts altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar Opdrachtgever is gevestigd.